Sprawdź jak możesz zostać członkiem Stowarzyszenia

Czy mogę dołączyć do Stowarzyszenia?

Jeżeli akceptujesz cele statutowe Stowarzyszenia i chcesz dążyć do ich realizacji oraz wykazujesz się dorobkiem naukowym, dydaktycznym lub zawodowym w zakresie nauk społecznych zostań członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. 

Sprawdź celę Stowarzyszenia w zakładce “O nas”

Rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz wykazująca się dorobkiem naukowym, dydaktycznym lub zawodowym w zakresie nauk społecznych.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego należycie umocowanego przedstawiciela.

Członek honorowy

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla dobra Stowarzyszenia bądź w znaczący sposób przyczyniła się do realizacji celów przyświecających Stowarzyszeniu, w szczególności przez wybitne osiągnięcia naukowe lub zawodowe.

Jak dołączyć?

Jeżeli chcesz zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i jesteś osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:

  1. Zapoznaj się ze STATUTEM Stowarzyszenia.
  2. Zadeklaruj akceptację celów statutowych Stowarzyszenia.
  3. Wypełnij deklarację członkowską.
  4. Prześlij wypełnioną i podpisaną deklarację do Sekretarza.

Składki członkowskie

Każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich w rocznej wysokości:

  • 50,00 zł – członkowie z tytułem zawodowym magistra,
  • 70,00 zł –  członkowie ze stopniem naukowym doktora,
  • 100,00 zł – członkowie ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz tytułem naukowym profesora.

Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinesis
ul. Narutowicza 17a 70-240 Szczecin

Bank: mBank 
nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7593 3503
tytuł przelewu: składka członkowska za rok …., imię i nazwisko członka Stowarzyszenia