O stowarzyszeniu

Kim jesteśmy?

Nasze stowarzyszenie – Amicus Facultatis Iuris Stetinensis (AFIS) – powstało w 2015 roku, aby wspierać działalności naukową, oświatową i kulturalną Wydziału Prawa i Administracji US. Jak wskazuje nazwa, jest to stowarzyszenie przyjaciół wydziału, więc aby zostać jego członkiem najważniejszy jest serdeczny stosunek do naszej Almae Matris. Wspólnie możemy w jeszcze większym stopniu realizować cele stowarzyszenia i zacieśnić więzy naszego środowiska akademickiego.

Zostań członkiem Stowarzyszenia!

Jeżeli akceptujesz cele statutowe Stowarzyszenia i chcesz dążyć do ich realizacji oraz wykazujesz się dorobkiem naukowym, dydaktycznym lub zawodowym w zakresie nauk społecznych zostań członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest:

działalność naukowa, realizowana przez:

 1. inspirowanie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności nauk prawnych,
 2. wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału Prawa  i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego i jego pracowników,
 3. upowszechnianie osiągnięć naukowych, dydaktycznych  oraz organizacyjnych Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 4. promowanie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności nauk prawnych,
 5. prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej w zakresie nauk społecznych,

działalność oświatowa, w tym polegająca na kształceniu studentów, realizowana przez:

 1. integrowanie środowiska naukowego  z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się aspektami teoretycznymi i praktycznymi stanowienia i stosowania prawa,
 2. prowadzenie działalność szkoleniowej i popularyzatorskiej,
 3. promowanie i udział w realizacji idei współpracy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z jego otoczeniem społecznym i biznesowym; 
 4. wspieranie działań mających na celu rozwój kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,

działalność kulturalna, realizowana przez: 

 1. popieranie i rozwijanie idei demokratycznego państwa prawa, w szczególności poprzez inicjowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej,
 2. wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie pogłębiania świadomości prawnej jej członków.

Stowarzyszenie osiąga cele statutowe poprzez:

nieodpłatną działalność statutowa polegającą w szczególności na:

 1. organizowaniu seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów oraz innych form upowszechniania wiedzy i integracji środowisk naukowych, prawniczych korporacji zawodowych i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem nauk społecznych;
 2. inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych w obszarze nauk społecznych;
 3. wykonywaniu z własnej inicjatywy lub na zlecenie innych podmiotów raportów, ekspertyz i innych opracowań z zakresu nauk społecznych;
 4. współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego i administracji  rządowej w sprawach dotyczących rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
 5. inicjowaniu i organizowaniu pomocy finansowej i rzeczowej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego i jego pracowników;
 6. inspirowaniu  i organizacji programów, projektów i przedsięwzięć społecznych sprzyjających  realizacji celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowaniu Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
 7. organizowaniu konkursów, praktyk oraz stażów naukowych w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk prawnych; 
 8. współpracy z innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz instytucjami  i organizacjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

odpłatną działalność statutowa polegającą w szczególności na:

 1. organizowaniu seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów oraz innych form upowszechniania wiedzy i integracji środowisk naukowych, prawniczych korporacji zawodowych i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem nauk społecznych;
 2. inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych w obszarze nauk społecznych;
 3. inspirowaniu programów, projektów i przedsięwzięć społecznych sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowaniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
 4. organizowaniu konkursów, praktyk oraz stażów naukowych w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk prawnych; 
 5. współpracy z innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

działalność gospodarczą polegającą w szczególności na:

 1. organizacji targów, wystaw i kongresów; 
 2. działalności wspomagającej edukację oraz działalności stanowiącej pozaszkolne formy edukacji; 
 3. wydawaniu książek, czasopism i pozostałych periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej;
 4. działalności związanej ze stosunkami międzyludzkimi (public relation) i komunikacją;
 5. działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej;
 6. wykonywaniu fotokopii, przygotowywaniu dokumentów i pozostałej specjalistycznej działalności wspomagającej prowadzenie biura; 
 7. działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku.

Zarząd:

Beata Kanarek

Prezes Zarządu

Szymon Słotwiński

Wiceprezes Zarządu

Agata Pyrzyńska

Sekretarz

Dominika Wróblewska

Skarbnik